Menu

شرح وظایف

شرح وظایف

 حوزه معاونت خدمات شهری با متنوع ترین وظایف و ماموریت ها ، یکی از مهمترین و بزرگترین معاونت های شهرداری منطقه می باشد. این حوزه با تحت پوشش قرار دادن بیش از 10 سازمان ، شرکت و اداره کل ، بیشترین ، گسترده ترین و متنوع ترین خدمات را در طول شبانه روز به شهروندان منطقه ارائه می دهد .
- منطقه 7 ، منطقه ای با اصالت و هویت ایرانی و اسلامی
- منطقه 7 ، منطقه ای سبز و زیبا ، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده
- منطقه 7 ، منطقه ای امن در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
- منطقه 7 ، منطقه ای  پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت فعالیت و فراغت
- منطقه 7 ، منطقه ای مرفه  بارفاه عمومی و زیر ساخت های مناسب برای تعدیل نابرابری ها و ارتقاء حقوق و فرهنگ شهروندی
ماموریتها و وظایف حوزه معاونت خدمات شهری را به طور کلی می توان به دو دسته عمده زیر تقسیم کرد :
دسته اول : شامل ماموریتهایی است که اجرای آنها در نهایت به ساماندهی و حفظ و بهینه سازی محیط زیست شهر تهران کمک می کند
دسته دوم : فعالیت هایی را در بر می گیرد که منتج به ارائه خدمات عمومی به شهروندان ، ایجاد حس تعلق به شهر درآنها  و نهایتاً تبدیل مفهوم «ساکن شهر » به « شهروند » می گردد.