Menu

مناقصه ها و مزایده ها

لیست مناقصه ها و مزایده ها

ردیف
آگهی مناقصه /مزایده
مهلت دریافت اسناد
 عنوان مناقصه
تاریخ برگزاری 
 1 شماره 7318مورخ96/11/19  1396/11/28  نگهداری فضای سبز ناحیه 1
1396/11/29
 2 شماره 7318 مورخ 96/11/19
 1396/11/28  نگهداری فضای سبز ناحیه2
1396/11/29
3
 شماره 7318 مورخ 96/11/19
 1396/11/28 رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری در سطح منطقه7
 1396/11/29
4 شماره 6695مورخ 96/10/27
1396/11/07 احداث مسجد علی ابن ابیطالب(ع) فاز2(تجدیدی)
1396/11/16
 5 شماره6695مورخ 96/10/27
1396/11/07 توسعه و بازپیرایی فضای سبز منطقه7(تجدیدی)
1396/11/16
6
شماره6695مورخ 96/10/27
1396/11/07 خرید و کاشت درخت و درختچه(تجدیدی)
1396/11/16
 7 شماره6695مورخ 96/10/27
1396/11/07 طرح تکمیل شبکه آبرسانی فضای سبز با آب خام منطقه 7(تجدیدی)
1396/11/14
 8 شماره6695مورخ 96/10/27
1396/11/07 نگهداری مرکز تحقیقات،آموزش و مشاوره فضای سبز(تجدیدی)
1396/11/14
9
 شماره6695مورخ 96/10/27
1396/11/07 نگهداری فضای سبز بوستانهای نیاکی و آزادگان
1396/11/14
10
شماره 7286 مورخ96/10/12
 96/10/23 نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری سطح منطقه7
96/11/02
 11 شماره 7287مورخ96/10/13
96/10/23
نگهداری مرکز تحقیقات،آموزش و مشاوره فضای سبز
 96/10/26
 12 شماره 7283 مورخ96/10/09
96/10/18
احداث مسجد علی ابن ابیطالب(ع) فاز 2
96/11/02
 13 شماره7283 مورخ96/10/09
 96/10/18 توسعه و بازپیرایی منطقه 7
 96/11/02
14
شماره 7283مورخ96/10/09
 96/10/18 خرید کاشت درخت ودرختچه 
 96/11/02
 15 شماره 7283 مورخ96/10/09
 96/10/18 خرید فلاور باکس گالوانیزه جهت پل سید خندان
96/11/03
 16 شماره 7265مورخ96/09/18
96/09/27 بهره برداری از پارکینگ طبقاتی اندیشه
96/09/28
17 شماره 7252 مورخ96/08/30 96/09/11
جمع آوری پسماند خشک سطح منطقه 7
96/09/18
18 شماره 7236 مورخ 96/08/09
96/08/20
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی اندیشه
96/08/23
 19  شماره 7235 مورخ 96/08/08
 96/08/17  طرح تکمیل شبکه آبرسانی فضای سبز با آب خام شهرداری منطقه 7 تهران
 96/08/29
20 شماره 7222 مورخ 96/07/23
96/08/02
جمع آوری پسماند خشک سطح منطقه 7
96/08/03
 21 شماره 7202 مورخ 96/08/26
96/07/10
تعمیر،نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 5(فاز 1)
96/07/15