Menu

شرح وظایف

اهم وظایف

شرح وظایف معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه 7:

 1-برنامه ریزی اجرایی در راستای سیاست ها،تدابیر و مقررات مرتبط با منابع انسانی

 2-انجام امور اداری، پرسنلی،کارگزینی،رفاهی،درمانی و خدماتی منطقه بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر حسن اجرای آن ها

 3-نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت در چارچوب نظام آموزش کارکنان شهرداری و دستورالعمل های ابلاغی

 4-مدیریت اطلاعات منابع انسانی شاغل در منطقه و به روز نگه داشتن آن

 5-پیگیری و رسیدگی به امور ایثارگران و فرزندان شاهد شاغل درمنطقه طبق قوانین و دستوالعمل های ابلاغی

 6-برنامه ریزی اجرایی در جهت ارتقاء سلامت اداری و افزایش بهره وری کارکنان در منطقه

 7-پیشنهاد انتصاب مدیران و کارکنان حوزه تحت سرپرستی به شهرداری منطقه

 8-تهیه گزارش های دوره ای و مقطعی از فعالیت های حوزه منابع انسانی

 9-نظارت بر اجرای منشور اخلاقی کارکنان شهرداری تهران و ایجاد زمینه مناسب و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در منطقه

 10-بررسی، تنظیم و پیشنهاد بودجه مربوط به معاونت منابع انسانی منطقه

 11-انجام سایر اموری که در حدود وظایف از سوی مقام مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار می گردد.