Menu

نمایش خبر معلولین

اطلاعات-معلولین

ويلچرهای جديدی که می توانند اميد را در زندگی افراد نخاعی زنده کنند
ایجاد شده توسط : foroughi-sh در 1392/10/22 02:58:15 ب.ظ


 

  زندگی برای افراد دارای ناتوانی های جسمی مشکل است ، چراکه برخی از آنان بايد برای رفع نيازهای روزمره خودبه ديگران تکيه کنند. اما درحال حاضر طراحان با همکاری پزشکان درسرتاسر دنيا درتلاشند تا راه حلهائی را در قالب ساخت اندام ها ی مصنوعی يا وسائل کمک حرکتی پيدا کنند تا زندگی افراد ناتوان راتاحدامکان بهترکنند. دراين مقاله تعدادی ازجالب ترين ويلچرهای طراحی شده که می توانند بارقه های اميد رادرزندگی افرادمبتلا به ناتوانی های جسمی روشن نمايند ، معرفی می گردند.

ويلچر با قابليت ايجاد حالت ايستاده

 

اين ويلچر بوسيله يک استراليائی تباربه نام جيک ادی Jake Eadie)) طراحی گرديده ودرابتدا به عنوان بخشی ازپروژه دانشگاهی سال آخرو به عنوان يک طرح ابتکاری ارائه شد. اما همزمان با آن يک راه حل عملی برای کمک و حمايت ازافراد دارای ناتوانی جسمی طراحی شده که آنها راقادرمی سازد که به اطراف نيزحرکت کرده و کارهای روزمره خودراانجام دهند.

ويلچربرقی مدل Movetto px4

اين ويلچربه طورخاص برای افراد مبتلا به ناتوانی های جسمی طراحی شده است . طراح Movetto px4 ، شخصی به نام Pamela Lindgren می باشد . اين وسيله يک ويلچرکاربردی است که شبيه به يک Segway حرکت می کند .مضافا" اينکه به عنوان يک صندلی برا ی رانندگی خودرو هم عمل می کند. افزايش راحتی وقابليت حرکتی آن برای انجام فعاليت بدنی مواردی هستند که ساخت آن را به چالش کشيده اند، اين ويلچربرقی نه تنها ازجنبه راحتی و برا ی محيطهای دوستانه طراحی شده ، بلکه با داشتن کمربند ، ايمنی اطمينان بخشی را نيزفراهم می آورد.

ويلچرفيبر- کربن نيمبل ( Nimbl)

اين ويلچربرای استفاده درمحيط های خانگی و فضاهای بسته بوسيله Lawrence Kwok طراحی شده ، وويلچری بی نظيراست که بدون محدوديت حرکتی با عث افزايش حوزه دسترسی فرد درمنزل می گردد. ازمهمترين خصوصيت آن داشتن يک پايه فيبرکربنی است که يک بازوی بالابرنده 10 اينچی درخودجای داده است و دارای چرخهای موتورداربدون پره و باتری قابل شارژداخلی است ، همچنين اين ويلچر،يک کنترل کننده روی دسته صندلی دارد که اجازه کنترل دستی به چپ وراست رافراهم می آورد.

صندلی ايکس پروفسوراستيم پانک (Steampunk )

اين ويلچرترکيبی ازشکل صندلی گهواره ای سال 1875به عنوان "جايگاه استليک " ملکه ويکتوريا با ويلچربرقی پرموبيل سی 300 است که توسط دانيل والدزطراحی شده است . اين ويلچرکه به صندلی ايکس پروفسوراستيم پانک معروف گرديده ، مجهزبه يک سيستم صوتی ديجيتالی ، يک ظرف محتوی عصاره کرانبری ، پردازنده صوتی حساس به زمان حوادث ودستگاه ضددود قابل حمل برای جريان انداختن هوای ساکن وبطورکلی برای افرادمبتلا به اختلالات جسمی ودرحالات مختلف روزمره می باشد .

ويلچر Self-powered

گروهی ازطراحان کره جنوبی ، شامل مين جووکيم (Min-Goo Kim ) ، يون-جين چانگ ( (Yun-Jin Chang وسو-اون پارکز( (Su-Eun Park s ويلچری را ابداع نمودند که ضمن افزودن توانائی حرکت به زندگی يک فردناتوان ،می تواندهمزمان با حرکت فرددرطول روز کارتوليد وذخيره برق را نيزانجام داده و در شب مسيرخودرا روشن کنند. اين مسئله نه تنها برای استفاده کنندگان آن ايمنی خوبی فراهم می نمايد، بلکه انرژی مثبتی درآنها ايجاد می کند که باعث افزايش نشاط زندگی آنان می گردد.

ويلچربدون پره ی توماس راس ( Thomas Ross)


 

طراحی اين ويلچر توسط توماس راس وهمکاری دی و، کوچران Dave Cochrane) ) انجام شده که ضمن ايجاد حرکتی آسان وراحت برای استفاده کنندگان ، دارای يک سيستم هوشمندحرکتی می باشد . درواقع اين ويلچرمجهزبه يک دستگاه روان کننده حرکت است که در قسمت پشتی آن قرارگرفته است .همچنين صندلی پارچه ای نازک ومشبک آن برای ازبين بردن اثرات منفی ويلچرهای فعلی طراحی شده است.

 ويلچرباقابليت بالارفتن صندلی

بطورکلی وقتی حرکت ويلچر خيلی روان باشد، نه تنها وضعيت با ثبات وامنی رابرای يک فردويلچری فراهم نمی آورد ، بلکه باعث عدم دسترسی فرد به اشياء روی قفسه ها وجاهای ديگرمی گردد. نيکولاس بون هوم ميوآ (Nicolas) برای حل اين مشکل ويلچری با قابليت بالارفتن صندلی طراحی نموده است. چرخهای عقب اين ويلچر بزرگترهستند ومحورهای آن به گونه ای طراحی شده که به افراد دارای توانائی حرکتی کم کمک می کند تا بتوانندخودرابالا برده وازسطح زمين جدا کنند. با اين نوع ويلچرفردقادراست به اشيائی که دربلندی قراردارند، دسترسی پيداکند.

ويلچرکشوئی Combed

معمولا"حرکت ازتختخواب به ويلچروبالعکس برای افرادناتوان کاری مشکل بوده وآنها راازنظرجسمی به چالش کشانده وآنان را مجبورمی کند تابرای رفع نيازهای اساسی خودبه ديگران وابسته باشند. اما برای يافتن راه حل اين مشکل ، پاتريک دکر(Patrick Decker ) واحدی چندکاره به نام “Combed” اختراع کرده که درموقع نياز، می توان قسمت کشوئی آن را اززيرقالب U شکل تخت بيرون کشيد تا بدون اتلاف وقت وزحمت زياد به شکل ويلچردرآيد.

ويلچرهای با ساختارفوم

اين ويلچرکه دراصل برای توليد درسطح ملی طراحی شده ، وسيله ای است قابل حمل وچرخدار که به افرادناتوان اجازه می دهد که خيلی راحت وسريع وبدون نياز به تلاش زياد ، بتوانند حتی برروی زمينها ی ناهموارحرکت کنند وطوری طراحی شده که می توان آن را به صورت دستی وبرقی حرکت داد . اين ويلچرها از فوم ساخته شده اند که علاوه برسبک بودن قيمت پائينی نيزدارند.

ويلچر با چرخهای بدون پره

اين ويلچرها باالهام ازدوچرخه ها وموتورسيکلتهای بدون پره ساخته شده اند. ويلچربدون پره توسط جاناتان اوکوننر ( Jonathan O’Conner) طراحی شده که فرد هنگام استفاده ازآن ازنظرجسمی به تلاش چندانی نيازندارد و برای افراد ناتوان جوان وفعال درنظرگرفته شده است . صندلی اين ويلچردارای بافت پارچه ای مشبکی است که برروی قالبی سبک وازجنس الياف کربن نصب شده است.

ويلچرقابل تنظيم

کتی کارلسون Katie Carlson)) فارغ التحصيل رشته طراحی صنعتی دانشگاه ايالت اوهايو (Ohio ) يک ويلچر قابل تنظيم برای کودکان بين گروه سنی 3 تا 10 ساله که ازنظرجسمی در معرض خطرسقوط قراردارند ، طراحی کرده است . قالب ويلچر بين 10 تا 18 اينچ متغيراست. پهنای موردنظربرای قالب ويلچربوسيله سه ميله قابل برداشت وبا طولهای مختلف تغييرمی يابد که باعث حفظ استحکام قالب نيزمی شود . همچنين دارای يک جاپائی است که برای ثابت نگه داشتن پاهای کاربران گوناگون قابليت تا شدن دارد .

ويلچر All mountain

اين ويلچر توسط يک آرژانتينی به نام فرانسيسکو لوپين طراحی شده و با داشتن يک اهرم دستی کمکی يک ويلچرکاری محسوب می شود وترکيبی از ويلچرهای معمولی با ويلچرهای ورزشی می باشد وازنظراستحکام بسيارقابل اطمينان است . اين ويلچربرای افرادی طراحی شده که مهارتهای حرکتی آنان دراندامهای تحتانی کاهش يافته ومجهزبه يک سيستم تعليق است که متناسب با وزن تنظيم می شود و همچنين يک تنظيم کننده برای تنظيم ميزان تحدب چرخهای جلوداشته و يک کمربند ايمنی قابل تنظيم نيزدارد.

ويلچربرقی Urban

اين ويلچرکه طراح آن بن تروپ (Ben Thorpe ) انگليسی تبار است تمام برقی بوده و قابليت بالابری دارد بطوری که طی يک مکانيسم بالارونده ، فرداستفاده کننده برای بهبود دسترسی خود دروضعيت عمودی قرارمی گيرد ، ازاين رو او می تواند درزندگی روزمره خود به صورت چهره به چهره با مردم صحبت کند. ويلچر Urban طبق اعلام طراحش ، روی چرخهای بدون پره حرکت می کند و بمنظورکاهش مقاومت چرخ دارای يک سيستم حمل توپی محکم است که نه فقط ظاهری شيک به آن داده ، بلکه باعث افزايش کارآئی آن شده است.

ويلچرتانکی (تانک چير)


تانک چير، ويلچرجالبی است که با لاستيکهای بادی مختلف ، چرخهای بزرگتر، موتورقوی تروجت اسکی بسيارقوی قابليت حرکت دربرف رادارد و به نظرمی رسد با چرخهايی که دارد برای سواری درشرايط مختلف قابل استفاده است.

 
ويلچرگراندد ،روبز، بنک ( Granddad Robs Bank Wheelchair)

گرانددها دارای لاستيکهای بزرگ وقوی بوده و چارچوبی قوی دارند. يکی ازکاربران آن با سنی حدود 65 تا 70 ساله چنين می گويد : من می توانم با اين ويلچر برقی درسواحل بگردم وازدست خيلی ها فرارکنم.


منبع : مقاله "ويلچرهای جديدی که می توانند اميد را درزندگی افرادنخاعی زنده کنند  " ترجمه : مهندس  عباس کاشی -انتشار مرکز  ضايعات نخاعی - آذر 1389  برگرفته از سايت http://www.thedesignblog.org
print
rating
  نظرات