Menu

نمایش اخبار

نمایش خبر
جلسه کاربست پروژه«ارزیابی و تحلیل پراکندگی کاربری های ورزشی و ارائه الگوی مناسب جهت تحقق آنها در مدیریت شهری در منطقه تاریخ انتشار خبر : 1395/11/13 16:5:0
جلسه کاربست پروژه«ارزیابی و تحلیل پراکندگی کاربری های ورزشی و ارائه الگوی مناسب جهت تحقق آنها در مدیریت شهری در منطقه 7» با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ، رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها، مسئول تحقیق و توسعه، سرپرست مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق، رئیس اداره ورزش منطقه و مجری پروژه  برگزار گردید.

جلسه کاربست پروژه«ارزیابی و تحلیل پراکندگی کاربری های ورزشی و ارائه الگوی مناسب جهت تحقق آنها در مدیریت شهری در منطقه 7» با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ، رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها، مسئول تحقیق و توسعه، سرپرست مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق، رئیس اداره ورزش منطقه و مجری پروژه  برگزار گردید.
در ابتدای جلسه سرکار خانم مهدوی به ضرورت انجام این پروژه برای منطقه پرداخت، ایشان ضرورت انجام این پروژه را بر اساس مسئله یابی و نیازسنجی که در منطقه انجام شده، دانستند. و به کمبودهای که منطقه از لحاظ سرانه های ورزشی با آن روبرو است اشاره کرد.و اظهار امیدواری کرد که بتوان از خروجی های این پروژه در راستای رفع این کمبودها استفاده کرد.
در ادامه جناب آقای دکتر حسینی اشاره کرد که لایه های GIS برای کاربری های ورزشی به تفکیک مناطق در این پروژه مشخص شده است، و در حال حاضر سرانه ورزشی برای منطقه 7 در حدود 6/ می باشد، که بر اساس جمعیت و مساحت منطقه به دست آمده است، که با استانداردهای پیش بینی شده در این زمینه فاصله زیادی دارد و همین امر ضرورت اجرای این پژوهش را می رساند. پس از گزارش مجری طرح جناب آقای دکتر نصیری، سرپرست مدیریت امور مناطق نکاتی را در زمینه فنی کار بیان نمودند. وی تاکید کرد که لازم است فرایند چگونگی تولید نقشه ها در پروژه توضیح داده شود و همچنین نقشه کاربری های زمین های رها شده در ارتباط با فضاها و اماکن ورزشی دیده شود. وی در ادامه افزود:  لازم است در این پروژه تعاریف سازگاری و ناسازگاری کاربری های شهری در ارتباط با فضاهای ورزشی به خوبی تعریف شود.
دکتر رشیدی با اشاره به اینکه اهداف اساسی که در امور مناطق دنبال می شود، جدا از بررسی فنی پروژه، بحث خروجی ها و کاربست پروژه است تاکید کرد که لازم است در این پروژه جلسه ای با حضور نماینده سازمان ورزش شهرداری برای بررسی الگوهای که به عنوان خروجی پروژه آورده شده، برگزار گردد.

image

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.