Menu

نمایش اخبار

نمایش خبر
برگزاری جلسه اقدامات پیش رو جهت بهبود فرآیند های اداره برنامه و بودجه تاریخ انتشار خبر : 1395/12/18 9:15:0
image جلسه پیشنهاد اقدامات پیش رو در جهت عملیاتی نمودن فرایند منتخب برنامه و بودجه با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه، رئیس اداره برنامه و بودجه و رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها برگزار گردید.

این جلسه در راستای مرور اهداف کمی تعیین شده در فرایند منتخب منطقه 7 برگزار شد که نتایج حاصل از این بهبود مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
در نهایت مقرر گردید پس از رفع اشکالات و تکمیل نمودن موارد اصلاحی نتایج حاصل از بهبود، از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه به اداره کل برنامه و بودجه ارسال گردد تا بتوان پس از تایید در اختیار مناطق دیگر قرار گیرد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.